Tài liệu

Điều lệ Công ty 2015

Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh (sau đây gọi là Công ty) được thành lập dưới hình thức chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Điều lệ này được sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, là cơ sở pháp lý  chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh;  

Các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp vơí Luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Tải-về-tại-đây.pdf

Tags: