Tài liệu

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cơ khí Vinh

 

Kính gửi:

Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Vinh.

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Vinh trân trọng thông báo và kính mời Đại diện vốn nhà nước, Nhà đầu tư, Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Vinh như sau:

  1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng  12  năm 2019.
  2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

Lô 20-21, Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  1. Đối tượng dự họp:
  • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện hợp pháp sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Vinh tính đến ngày 30/11/2019.
  • Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội phải có đủ giấy tờ hợp lệ:

+/ Giấy ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu; có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân); Ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

+/ Chứng minh nhân dân photo (đối với cổ đông là cá nhân), giấy đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan) của người ủy quyền và người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền.

  1. Chương trình cuộc họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu đăng ký tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website: www.cokhivinh.vn

Trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời họp xin vui lòng mang CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.

  1. Để biết thêm thông tin, đóng góp ý kiến liên hệ theo địa chỉ:
  • Công ty cổ phần Cơ khí Vinh
  • Địa chỉ: Lô 20-21, Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 02386.623.666        email: congtycophancokhivinh@gmail.com

Trân trọng!

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Quân Anh

Báo cáo KQSXKD năm 2018.pdf

/Báo cáo Ban Kiểm Soát.pdf

/Báo cáo HĐQT.pdf

/Dự kiến chương trình.pdf

/Giấy mời họp cổ đông.pdf

/Mẫu giấy Ủy quyền.pdf

/Quy chế làm việc Đại Hội.pdf

/Tờ Trình Đại Hội.pdf

 

Tags: