Tài liệu

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cơ khí Vinh năm 2020

 

Kính gửi:

Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Vinh.

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Vinh trân trọng thông báo và kính mời Đại diện vốn nhà nước, Nhà đầu tư, Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Vinh như sau:

 1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2020.
 2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

Lô 20-21, Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 1. Đối tượng dự họp:
 • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện hợp pháp sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Vinh tính đến ngày 30/8/2020.
 • Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội phải có đủ giấy tờ hợp lệ:

+/ Giấy ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu; có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân); Ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

+/ Chứng minh nhân dân photo (đối với cổ đông là cá nhân), giấy đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan) của người ủy quyền và người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền.

 1. Chương trình cuộc họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu đăng ký tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website: www.cokhivinh.vn

Trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời họp xin vui lòng mang CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.

 1. Để biết thêm thông tin, đóng góp ý kiến liên hệ theo địa chỉ:
 • Công ty cổ phần Cơ khí Vinh
 • Địa chỉ: Lô 20-21, Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 02386.623.666        email: congtycophancokhivinh@gmail.com

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 • Như trên ;
 • Lưu VT.

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Quân Anh

Chuong trình ĐH.doc

Giấy mời.pdf

Giấy ủy quyền.doc

Quy chế làm việc.pdf

Báo cáo BKS.pdf

Báo cáo HĐQT.pdf

Báo cáo KQSXKD2019.pdf

BCTC 2019.pdf

Tờ trình chọn Kiểm toán.pdf

Tags: