Tài liệu

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH

 

Kính gửi: Quý Cổ đông!

        Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh với chi tiết kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00', ngày 28 tháng 5 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh - Số 7 - Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An.

3. Đối tượng tham gia cuộc họp:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu đủ số lượng cổ phần bằng hoặc lớn hơn 1% vốn điều lệ (Tương đương 8600 Cổ phần).

- Trường hợp không đủ số lượng cổ phần có thể gộp lại cho đủ số lượng và ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản kèm theo mẫu, chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị điều hành của công ty năm 2015.

- Một số nộ dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội:

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia hoặc ủy quyền tới:

- Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

- Địa chỉ: Số 7 - Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383.830.464

- Fax: 0383.830.956

Trân trọng kính mời!

                                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

                                                                                                          Nguyễn Xuân Thắng

Download Thư mời họp Đại hội Cổ đông.pdf

Download Giấy ủy quyền.pdf

Biên tập: Hải Hòa

 

 

 

Tags: