Tài liệu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP HĐQT VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP HĐQT VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH

 

                      Kính gửi: Thành viên HĐQT và Quý Cổ đông Công ty CP Cơ Khí Vinh

   

          Ngày 18 tháng 5 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Vinh đã thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty vào ngày 27 tháng 5 năm 2016 và đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28 tháng 5 năm 2016.

         Vì một số lý do khách quan nên Công ty thông báo thay đổi lại thời gian các cuộc họp  trên, cụ thể như sau:

  • Họp HĐQT Công ty  :  14h00 ngày 30/5/2016
  • Đại hội cổ đông        : 8h00 ngày 31/5/2016

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo ngày 18/5/2016 đã gửi các Quý vị.                                        

              Trân trọng!

Download thông báo.jpg

Tags: