Tin nội bộ

Đại hội Cổ đông năm 2015

           Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Công ty, số 7 - Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An.

           Đại diện Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận chức năng trình bày các nội dung Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung:

           1. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư số 26/2015/HĐNT-HT/GDC-CKV và Hợp đồng liên doanh số 27/2015/HĐLD/GDC-CKV.

          2. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án di dời Công ty cổ phần Cơ khí Vinh và đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ đo lường tự động hóa lập,  theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Vinh tại Tờ trình số 175/DA-CKV ngày 23/11/2015.

          3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện dự án di dời Công ty cổ phần Cơ khí Vinh và đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty cổ phần cơ khí Vinh.

Ông: Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Thông qua nội dung chương trình đại hội

Ông: Hoàng Duy Thành - UV HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày các nội dung liên quan trước Đại hội.

Ông: Bùi Quang Chuyển - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam phát biểu trước Đại hội

Ông: Phạm Nguyên Thanh - UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết Đại hội Cổ đông trước Đại hội.

Các Đại biểu và Cổ đông đủ tiêu chuẩn về tham dự Đại hội

Tags: