Tin nội bộ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH NĂM 2016

     Ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Vinh - Số 7 - Mai Hắc Đế - TP. Vinh - Nghệ An. Đại hội đồng cổ đông thường Công ty cổ phần Cơ khí Vinh năm 2016 được diễn ra với sự tham gia của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đại diện cho 858.900 cổ phần, tương đương với 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

       Tới dự Đại hội, ngoài các cổ đông và đại diện cổ đông còn có sự tham gia của các Đại biểu khách mời và một số lãnh đạo chủ chốt trong Công ty:

  • Ông Bùi Quang Chuyện – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam.
  • Ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam.
  • Ông Trần Bình Phiên – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam.
  • Ông Nguyễn Văn Thùy – Phó Tổng giám đốc Công ty phụ tùng máy số 1.
  • Ông Nguyễn Công Huân – Phó Tổng giám đốc Công ty Savico Hà Nội.

       Đại hội đã thông qua các nội dung quan trong: báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính... và một số nội dung quan trọng khác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Nguyên Thanh - UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua chương trình và khai mạc Đại hội

Các cổ đông và đại diện cổ đông cùng đại biểu khách mời tới dự Đại hội

Ông Hoàng Duy Thành - UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Bùi Quang Chuyện - Chủ tịch HĐTV - Tổng Công ty Máy ĐL và Máy NN Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Trần Đăng Long - Nguyên phó Giám đốc Công ty - Phát biểu tại Đại hội

Biên tập: Hải Hòa

Download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.pdf

Tags: