Tin nội bộ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi toàn thể Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

Để phục vụ Đại hội, Công ty cổ phần Cơ khí Vính kính gửi tới các cổ đông Chương trình, các Báo cáo và tài liệu có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để nghiên cứu.

Trân trọng!

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf

Báo cáo Ban kiểm soát.pdf

Tags: